Krzysztof Mech

Mech 01

 

Mech 02

 

Mech 03

 

Mech 04

 

Krzysztof Mech w Instytucie Myśli Józefa Tischnera w Krakowie. Foto Wojciech Oracz.

Filozof i religioznawca. Kierownik Zakładu Filozofii Religii w Instytucie Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Publikował m.in. w „Znaku”, „Kwartalniku Filozoficznym”, „Logosie i Ethosie”, „Nomosie”. Autor książek “Chrześcijaństwo i dialektyka w koncepcji Paula Tillicha”, “Logos wiary. Między boskością a racjonalnością”. Mieszka w Krakowie. Członek Rady Programowej Instytutu Myśli Józefa Tischnera.

dr hab. Krzysztof Mech

Publikacje

Książki

 • Chrześcijaństwo i dialektyka w koncepcji Paula Tillicha, Kraków 1997.
 • Logos wiary, Kraków 2008.

Redakcje książek

 • Człowiek wobec religii. Filozoficzne aspekty religijnego sensu, Kraków 1999.
 • [wspólnie z A. Hernasem, D. Zmudą] Pięknie myśleć, Kraków 2007.

Artykuły

 • Wiara budująca sens. W kręgu badań nad konstytucją specyficznie religijnego sensu [w:] Człowiek wobec religii. Filozoficzne aspekty religijnego sensu, Kraków 1999, s. 251-264.
 • Wstęp [w:] Człowiek wobec religii. Filozoficzne aspekty religijnego sensu, Kraków 1999, s. 7-12.
 • Między filozofią a teologią [w:] P. Tillich, Pytanie o Nieuwarunkowane, Kraków 1994, s.11-26.
 • Paul Tillich, The courage to Be [w:] Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku, (red.) B. Skarga, S. Borzym, H. Florczyńska-Lalewicz, Warszawa 1997, s. 455-464.
 • Filozofia w poszukiwaniu Absolutu [w:] Absolut – Istota najwyższa – Bóg, w religiach i dociekaniach filozoficznych, (red.) J. Drabina, „Studia Religiologica” 33 (2000), s. 9-15.
 • Wiara i gnoza w doświadczeniu religijnym [w:] Oblicza gnozy, (red.) E. Przybył , Kraków 2000, s. 13-23.
 • Między religijnym doświadczeniem a jego wysłowieniem [w:] Ostatnie przed wielkim milczeniem. Język i religia, (red.) E. Przybył , Kraków 2001, s. 13-31.
 • Heidegger i Levinas o śmierci – czyli pomiędzy możliwością niemożliwości a niemożliwością możliwości [w:] Antropologia religii. Studia i szkice, (red.) J. Drabina , „Studia Religiologica” 35 (2003), s. 137-148.
 • Śmierć Nadprzyrodzonego? [w:] Nadprzyrodzone, (red.) E. Przybył , Kraków 2003, s. 44-55.
 • Prolegomena do wszelkiej przyszłej ideologii polskiej [w:] Światopogląd: między transcendencją a codziennością, Kraków 2004, s. 109-117.
 • Filozofia religii jako „hermeneutyka trójkątna” – zarys projektu [w:] Filozofia religii, Metodologiczne założenia i problematyka filozofii religii, (red.) J. Baniak, Kraków 2005, t. 1, s. 35-42.
 • Wiara- rozum- dzieje [w:] Religia wobec historii, historia wobec religii, (red.) E. Przybył, Kraków 2006, s. 65-70.
 • Spotkanie dwóch logosów [w:] Pięknie myśleć, (red.) A. Hernas, K. Mech, D. Zmuda , Kraków 2007, s. 242-257 (tekst zamieszczony również w książce Logos wiary).
 • O pewnym przesunięciu w przestrzeni myślenia o tym, co racjonalne [w:] Jeśli Bóg jest …, (red. ) J. Barcik, G. Chrzanowski, Kraków 2007, s. 77-85 (tekst zamieszczony również w książce Logos wiary).
 • Religia jako pragnienie zbawienia [w:] Problemy religijne Europy nowożytnej i współczesnej, (red.) J. Drabina , „Studia Religiologica” 40 (2007), s. 217-223.
 • Paul Tillich – śmierć Nadprzyrodzonego? [w:] Demitologizacja, świadectwo, dialog. Niemiecka filozofia religii, (red.) A. Barcik, G. Chrzanowski, Kraków 2008, s. 217-230.
 • O religioznawstwie raz jeszcze, „Studia Religiologica” 23 (1990), s. 133-136.
 • Paul Tillich: …. I Bóg stworzył historyków religii, „Nomos. Kwartalnik Religioznawczy” 2 (1992), s. 93-102.
 • Wokół religii i dialektyki, „Logos i Ethos” 2 (1993), s. 59-69.
 • Religia na granicy rozumu [w:] Drogi do Boga, „Znak” 467 (1994), s. 82-96.
 • Martin Buber: Bóg, człowiek, dialektyka, „Nomos. Kwartalnik Religioznawczy” 15 (1996), s. 57-78.
 • „Groźba wiary” – wokół sporu o wiarę, „Nomos. Kwartalnik Religioznawczy” 17(1997), s. 25-35.
 • Wątki dionizyjskie w twórczości Fryderyka Nietzschego, czyli czy Nietzsche krytykuje chrześcijaństwo, „Nomos. Kwartalnik Religioznawczy” 34/36 (2001), s. 158-165.
 • Religia i filozofia w tradycji greckiej – przyczynek do początków filozofii [w:] Probliemy religii stran czernomorsko-sriedziemnomorskowo regiona. Zbornik naucznych trudow, (red.) H. Hoffmann, Sewastopol-Kraków 2001, s. 46-52.
 • Heidegger tańczący?, „Logos i Ethos” 2/15 (2003), s. 65-75.
 • Doświadczenie religijne – horyzonty rozpoznania, „Logos i Ethos” 1/16 (2004), s. 30-40.
 • Bóg bliski, Bóg obcy – między religią a filozofią, „Kwartalnik Filozoficzny”, t. XXXV, z. 1 (2007), s. 61-74.
 • Pytanie o istotę doświadczenia religijnego [w:] Filozofia religii, (red.) J. Baniak, Kraków 2008.

Recenzje

 • Schaeffler R.: Filozofia religii, „Studia Religiologica” 34 (1991), s. 131-134.
 • Karol Tarnowski – filozof wiary fundamentalnej, „Kwartalnik Filozoficzny”, t. XXXIV, z. 3 (2006), s. 181-185.

Tłumaczenia

 • Tillich P., Dwie samotności, „Znak” 431 (1991).
 • Tillich P., Dwa typy filozofii religii, „Znak” 467 (1994), s. 43-56.

Inne

 • Dyskusja w Znaku poświęcona złu, “Znak” 516 (1998).
 • Kościół po zawale, “Znak” 623 (2007).
 • Idole Heideggera. Z Karolem Tarnowskim rozmawia Krzysztof Mech, “Znak” 622 (2007), s. 38-54.

 

 

Leave a Reply